Általános Szerződési Feltételek

hdhonti-elvalaszto

HD-Honti PrintPlaza Kft.
székhely: 1134 Budapest, Csángó u. 32.
cégjegyzékszám: 01-09-201935
adószám: 25136540-2-41
képviselő: Seres Zoltán cégvezető

a továbbiakban: vállalkozó, megbízóival (továbbiakban együttesen felek)
az alábbi általános feltételek szerint szerződik:

 1.  A szerződési feltételek ellenkező kikötés hiányában a vállalkozó által a megbízó részére írásban átadott árajánlat vagy szerződési ajánlat (a továbbiakban együttesen ajánlat) részének tekintendők. A felek között külön megállapodás hiányában az ajánlat megrendelő általi bármely módon történő elfogadásával (ide értve a szóbeli közlést, illetve a ráutaló magatartást) vállalkozási szerződés jön létre, melynek elválaszthatatlan részét képezik az ajánlatban és a jelen szerződési feltételekben foglaltak.
 2.  A felek erre vonatkozó kifejezett kikötés vagy megállapodás hiányában kizárólag a megbízó által elfogadott ajánlat tartalmát tekintik a szerződés tárgyának.
  2.1. Esetleges szóbeli értesítésekről a felek jogosultak írásos emlékeztetőt készíteni. Ezek az emlékeztetők nem minősülnek a szerződés részének.
 3. A vállalkozó jogosult a tőle megrendelt munkákat szerződésszerű teljesítés esetén referenciájában feltüntetni. A felek a megbízó hozzájárulását ellenkező értelmű, írásbeli nyilatkozata hiányában a szerződés megkötésével megadottnak tekintik.
 4. Amennyiben a megbízó a vállalkozási díjat nem fizeti meg, a vállalkozó által valamennyi, a szerződéssel kapcsolatban megadott felhatalmazás, hozzájárulás, jogátruházás és joglemondás hatályát veszti az átadott munkákra vonatkozóan.
  4.1. A felek megállapodnak, hogy a megbízó által átvett munkák tulajdonjoga a vállalkozási díj megfizetésével száll át a megbízóra. A megbízó a vállalkozási díj megfizetéséig a felelős őrzés szabályai szerint köteles eljárni. A megbízó a felelős őrzésért a vállalkozónak díjat vagy költséget nem jogosult felszámítani.
 5. A vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. A vállalkozó az alvállalkozó tevékenységéért ugyanúgy felel, mintha maga járt volna el.
 6. A vállalkozó a megbízó által a teljesítés céljára neki átadott anyagok tartalma, jogszerűsége tekintetében felelősségét kizárja.
 7. A vállalkozó késedelméért nem tartozik felelősséggel, ha késedelmét az idézte elő, hogy a megbízó a teljesítéshez szükséges anyagot, illetve információt nem a szükséges időben bocsátotta rendelkezésére.
  7.1. A felek megállapodnak, hogy az ajánlatban tartam (nap, hét, hónap) szerint meghatározott teljesítési határidő kezdő időpontja az az időpont, amikor a teljesítéshez szükséges anyagot, illetve információt a megrendelő hiánytalanul a vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
 8. A vállalkozó a megrendelt munka megbízó által történt átvételét követően minőségi kifogásnak nem ad helyt.
  8.1. Amennyiben a megbízó az előkészítő anyag elfogadását követően, utólagosan hibát fedez fel, a vállalkozó ezzel kapcsolatban minden felelősségét kizárja, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a teljesítési határidő túllépését, illetve a kijavítás költségeit.
 9. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a technológiából adódóan, a megbízó által megrendelt mennyiségtől ±5%-ban eltérhet.
 10. A fizetés módja bruttó 20 000 Ft számlaösszeg alatt készpénz, egyébként a felek ellenkező megállapodása hiányában átutalás. A vállalkozó bankszámlaszámát a kiállított számla tartalmazza. A felek a teljesítés időpontjának a vállalkozási díj vállalkozó számláján történő jóváírását tekintik.
  10.1. A felek ajánlatba vagy külön megállapodásba foglalt eltérő kikötése hiányában a megrendelő fizetési határideje öt banki nap.
  10.2. Késedelmes fizetés esetén a vállalkozó a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott késedelmi kamatot számít fel, napi számítási módszerrel.
 11. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi körülményről haladéktalanul értesítik egymást. Ennek elmulasztása esetén a mulasztásból eredő összes kárt a mulasztó fél köteles viselni.
 12. A felek – a 3. pontban foglaltakat kivéve – a közöttük létrejött szerződéssel kapcsolatos valamennyi tényt, adatot, információt üzleti titokként kezelik. E rendelkezés megsértése esetén minden ebből eredő kárért az a fél köteles helytállni, aki a szerződés vonatkozó rendelkezését megsértette.
 13. A megbízó részére átadott, és a megbízó által átvett eredmény tekintetében az első forgalomba hozónak a megbízó minősül. A vállalkozó a termék súlyát tájékoztatásul minden esetben megadja az átadás során.
 14. A szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, különösen a vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.